Schrijven & Uitgeven respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet.

De huidige op de Website beschikbare versie van ons privacy beleid is de enige versie die van toepassing is zolang je de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “de website”): www.schrijvenenuitgeven.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Maria Staal, postadres: Postbus 1000, Box A5982, 2260 BA Leidschendam.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je mag deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van dit privacy beleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Je gegevens worden verzameld door Schrijven & Uitgeven. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen of het verlenen van diensten.

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons te mailen op emailadres hallo (at) schrijvenenuitgeven (punt) nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op dit verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacy beleid vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via emailadres hallo (at) schrijvenenuitgeven (punt) nl.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen en het inloggen (waar dat van toepassing is) te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Sessie-cookies: deze worden alleen tijdens je bezoek aan een website opgeslagen op je computer. Ze worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Sessie-cookies slaan meestal een anonieme sessie-ID op, zodat je op een website kunt surfen zonder dat je op elke pagina moet inloggen. Sessie-cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens van je computer.
  • Permanente cookies: een permanente cookie wordt opgeslagen als een klein bestand op je computer en blijft daar ook opgeslagen, ook wanneer je je webbrowser afsluit. De cookie kan worden gelezen door de website die deze heeft gemaakt, wanneer je die website opnieuw bezoekt.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op je apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten en diensten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, product- en/of dienstinformatie of informatie over de website zelf, kun je ons bereiken via emailadres hallo (at) schrijvenenuitgeven (punt) nl.

Artikel 15 – Toeschrijving

Dit privacy beleid is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer.